OPŠTE INFORMACIJE I GER

ANGLIA organizuje kurseve njemačkog jezika za djecu, tinejdžere i odrasle. Kursevi su organizovani u skladu sa nastavnim planom i programom koji je prilagođen određenom uzrastu. Sve jezičke vještine su podjednako zastupljene u nastavi njemačkog jezika, a gramatičke strukture i vokabular se obrađuju na sistematičan način.

Svi kursevi u ANGLIJI su u skladu sa GER standardima (GER = Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen - Zajednički evropski okvir za žive jezike). GER se danas obično posmatra kao tabela ili skala na kojoj su date vrijednosti jezičkih vještina, opisane na skali od A1, za početnike, do C2, za one čiji je nivo poznavanja jezika na najvišem nivou (Höchststufe). Na ovaj način svi koji se bave jezikom ili učestvuju u procesu nastave i ocjenjivanja (učenici, nastavnici, osoblje koje obučava nastavnike, itd.) mogu lako vidjeti na kom jezičkom nivou se nalazi pojedinac. GER takođe omogućava poslodavcima, obrazovnim institucijama i drugima, da na jednostavan način uporede međunarodno priznate ispite, koji su neophodni za određeno radno mjesto ili školovanje, sa ispitima koji se trenutno održavaju u njihovom okruženju.

GER skala nivoa:
C2 - najviši – Höchststufe
C1 - napredni - Höchststufe
B2 - viši srednji - Mittelhochstufe
B1 - srednji – Mittelstufe
A2 - pred-srednji - Grundstufe 2
A1 - elementarni - Grundstufe 1


VRATI NA POČETAK

INTENZIVNI NJEMAČKI

Ovi kursevi su organizovani za grupe od 8-14 polaznika koji su stariji od 15 godina. Časovi se održavaju tri puta sedmično po 90 minuta, a dužina kursa je 4 mjeseca. Na zahtjev polaznika učestalost časova je moguće povećati čime se skraćuje i trajanje kursa.

Programi kurseva kombinuju savremene i tradicionalne pristupe učenja njemačkog jezika. Baziraju se na timskom radu, kao i na radu u paru. Polaznici razvijaju sve jezičke vještine.

Nakon završenih kurseva polaznici će moći polagati međunarodno priznate Goethe ispite: Start Deutsch 1, Start Deutsh 2 ili Goethe Zertifikat B1.


VRATI NA POČETAK

TESTOVI ZA SAMOSTALNO ODREĐIVANJE NIVOA NJEMAČKOG

Ako želite da se sami testirate i vidite na kom ste nivou poznavanja jezika možete da uradite probni test iz njemačkog jezika, koji se nalaze na sljedećoj adresi:

www.goethe.de/de/spr/kup/tsd.html


VRATI NA POČETAK

PRIPREMNI KURSEVI ZA GOETHE ISPITE

Svi opšti kursevi njemačkog za tinejdžere i odrasle u ANGLIJI su ujedno i pripremni kursevi za Goethe ispite na odgovarajućem nivou. Nakon uspješno završenog kursa kandidati su spremni za polaganje ispita pošto se kroz redovnu provjeru znanja i napretka putem testova koji se rade u ANGLIJI ujedno uvježbavaju forme zadataka sa samog ispita.

Za kandidate ANGLIJE, kao i sve eksterne kandidate, koji žele dodatno da utvrde svoje znanje i određene ispitne forme, organizujemo pripremne časove pred svaki ispitni rok. Dužina trajanja dodatnih pripremnih časova zavisi od samog ispita, a kreće se od 6x90min do 12x90min po ispitu. Potreban je minimalan broj od 6 kandidata da bi se organizovali ovi časovi i oni nisu uračunati u redovnu cijenu kursa.

VRATI NA POČETAK

NJEMAČKI ZA DJECU OD 5 - 8 GODINA

Kursevi su organizovani za male grupe, od 8-14 polaznika, i prate školsku godinu. Časovi su organizovani jednom ili dva puta sedmično, a trajanje časa zavisi od nivoa i uzrasta.

Udžbenici koje koristimo su od poznatog i provjerenog izdavača Hueber, a svaki program je upotpunjen bogatim dodatnim materijalom koji pripremaju nastavnici ANGLIJE.

Programi kurseva su izuzetno zabavni i dinamični, prate princip ''učenja svim čulima''. Djeca će na ovim kursevima razvijati jezičke vještine govora i slušanja, uz primjenu savremenih nastavnih sredstava, kao i osnove vokabulara i gramatike. Po završetku kursa djeca će znati da predstave sebe i da odgovaraju na jednostavna pitanja koja se tiču neposrednog okruženja.


VRATI NA POČETAK

INDIVIDUALNI ČASOVI

Na zahtjev kandidata organizujemo individualne časove. Ovi časovi se odvijaju u prostorijama ANGLIJE i prema planu i programu prilagođenom svakom individualnom učeniku i njegovim potrebama i željama.


VRATI NA POČETAK

NJEMAČKI ZA DJECU OD 9 - 13 GODINA

Kursevi su organizovani za male grupe, od 8-14 polaznika, i prate školsku godinu. Časovi su organizovani dva puta sedmično, a trajanje časa zavisi od nivoa i uzrasta.

Udžbenici koje koristimo su od poznatog i provjerenog izdavača Hueber, a svaki program je upotpunjen bogatim dodatnim materijalom koji pripremaju nastavnici ANGLIJE.

Program kursa kombinuje savremene i tradicionalne pristupe učenja njemačkog jezika. Bazira se na timskom radu, kao i na radu u paru, što ove kurseve čini izuzetno zanimljivim i podstiče dugoročnu motivaciju. Djeca će na ovom kursu razviti sve jezičke vještine. Savladaće osnove gramatike i vokabulara kroz tekstove, dijaloge, priče, audio i video materijale koji su prilagođeni uzrastu i nivou. Naučiće da koriste osnovna glagolska vremena, koja će upotrebljavati u svakodnevnim situacijama. Moći će da predstave sebe i druge, da postavljaju i odgovaraju na pitanja o sebi i drugima, kao na primjer o tome gdje žive, o osobama koje poznaju i o stvarima koje posjeduju. Moći će da vode jednostavan dijalog pod uslovom da sagovornik govori polako i razgovjetno, te da je spreman da pomogne.

Nakon završenih kurseva biće spremni da polažu međunarodno priznate ispite za djecu: Fit in Deutsch 1 ili Fit in Deutsch 2.VRATI NA POČETAK

ESERVIS

eservis.anglia-bijeljina.com

Polaznici naše škole sa svih digitalnih uređaja imaju pristup e-servisu ANGLIJE što je u skladu sa savremenim trendovima u nastavi. Svi polaznici i roditelji preko eServisa mogu imati uvid u rezultate urađenih testova ili u dodatni materijal koji nastavnici po potrebi postavljaju za svaki nivo.


VRATI NA POČETAK

OPŠTI NJEMAČKI ZA TINEJDŽERE I ODRASLE

Kursevi su organizovani za male grupe, od 8-14 polaznika, i prate školsku godinu. Časovi su organizovani dva puta sedmično, a čas traje 90 minuta.

Udžbenici koje koristimo su od poznatog i provjerenog izdavača Hueber, a svaki program je upotpunjen bogatim dodatnim materijalom koji pripremaju nastavnici ANGLIJE.

Programi kurseva kombinuju savremene i tradicionalne pristupe učenja njemačkog jezika. Baziraju se na timskom radu, kao i na radu u paru. Polaznici će na ovim kursevima razviti sve jezičke vještine.

KURS NA ELEMENTARNOM NIVOU (A1)
Nakon završenog kursa polaznici će moći da razumiju i koriste poznati svakodnevni vokabular koji se odnosi na zadovoljavanje konkretnih potreba. Moći će da predstave sebe i druge, da postavljaju i odgovaraju na pitanja o sebi i drugima, kao na primjer o tome gdje žive, o osobama koje poznaju i o stvarima koje posjeduju. Moći će da vode jednostavan dijalog pod uslovom da sagovornik govori polako i razgovjetno, te da je spreman da pomogne. Naučiće da popunjavaju formulare sa osnovnim ličnim podacima, da odgovore na e-mail ili poruku, te da kratko opišu sebe ili stvari iz neposrednog okruženja.

Nakon završenog kursa polaznici će moći polagati međunarodno priznati Goethe ispit Start Deutsch1. Osim glavnih jezičkih vještina – čitanja, pisanja, slušanja i govora, ovaj ispit provjerava i poznavanje gramatike i vokabulara i procjenjuje sposobnosti polaznika da se sporazumijeva na njemačkom jeziku u realnim životnim situacijama.

KURS NA PRED-SREDNJEM NIVOU (A2)
Nakon završenog kursa, polaznici će moći da razumiju rečenice i često korištene fraze koje se odnose na oblasti od neposredne važnosti kao što su jednostavniji lični i porodični podaci, fraze u vezi sa kupovinom, lokalnom sredinom, zaposlenjem. Biće u stanju da komuniciraju u okviru jednostavnih i rutinskih zadataka, koji zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim i svakodnevnim temama. Znaće kako da, na jednostavan način, opišu aspekte svog života, bliskog okruženja i pitanja u oblastima od velike važnosti u usmenoj i pismenoj formi.

Nakon završenog kursa polaznici će moći polagati međunarodno priznati Goethe ispit Start Deutsch 2. Osim glavnih jezičkih vještina – čitanja, pisanja, slušanja i govora, ovaj ispit provjerava sposobnost polaznika da komunicira u okviru jednostavnih i rutinskih zadataka koji zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim i svakodnevnim temama.

KURS NA SREDNJEM NIVOU (B1)
Nakon završenog kursa, polaznici će moći da razumiju osnovni smisao jasnih i standardnih pojmova vezanih za teme koje se redovno susreću na poslu, školi, slobodnom vremenu, itd. Moći će da se snađu u većini situacija, koje se mogu javiti na putovanjima u zemljama u kojima se govori njemački jezik. Znaće kako da napišu jednostavan tekst o poznatim temama, ili temama koje su od ličnog interesa, i opisati iskustva i događaje, snove, nade i ambicije. Biće u stanju da sažeto obrazlože i objasne svoja razmišljanja i planove.

Nakon ovog kursa polaznici će moći da polažu međunarodno priznati Goethe ispit Goethe - Zertifikat B1. Osim glavnih jezičkih vještina – čitanja, pisanja, slušanja i govora, ovaj ispit procjenjuje sposobnost polaznika da se sporazumijeva na njemačkom jeziku u realnim životnim situacijama.

KURS NA VIŠEM SREDNJEM NIVOU (B2)
Nakon završenog kursa, polaznici će moći da objasne glavne ideje kompleksnog teksta koji se bavi konkretnim i apstraktnim temama, uključujući i stručnu raspravu u oblastima uže profesionalne specijalizacije. Razumjeće značenje autentičnih audio tekstova iz različitih izvora: vijesti, programi, govor, priče, anegdote i javna saopštenja. Moći će da komuniciraju fluentno i spontano sa nekim kome je njemački maternji jezik, bez napora za bilo kojeg od sagovornika. Znaće kako da napišu jasan, detaljan tekst na različite teme, kao i da iznesu svoje mišljenje o zadatoj temi, navodeći prednosti i nedostatke, nudeći različite alternative.

Nakon ovog kursa polaznici će moći da polažu međunarodno priznati Goethe ispit Goethe - Zertifikat B2. Osim glavnih jezičkih vještina – čitanja, pisanja, slušanja i govora, ovaj ispit podrazumijeva da ste u stanju da komunicirate sa izvornim govornicima bez napora za obje strane, te da iznosite lično mišljenje o nekoj temi.

KURS NA NAPREDNOM NIVOU (C1)
Nakon završenog kursa, polaznici će moći da razumiju širok spektar zahtjevnih, dužih tekstova, i da prepoznaju njihovo implicitno značenje. Snimljene radio emisije, govore, diskusije ili predavanja će moći da shvate bez poteškoća. Biće u stanju da se izražavaju fluentno i spontano bez mnogo razmišljanja kada je u pitanju izbor vokabulara. Polaznici će moći da koriste jezik fleksibilno i efektno u društvene, akademske i profesionalne svrhe. Znaće kako da napišu jasan, dobro osmišljen, detaljan tekst o kompleksnim temama u formi rasprave, formalnog i neformalnog pisma, članka, kritike ili izvještaja, koji pokazuju svjesnu upotrebu organizacionih obrazaca, konciznost i koherentnost.

Nakon ovog kursa polaznici će moći da polažu međunarodno priznati Goethe ispit Goethe - Zertifikat C1, koji predstavlja izuzetno napredan nivo poznavanja njemačkog jezika. Izražavaće se tečno i spontano, a za akademske i profesionalne potrebe će jezik koristiti flekibilno i efektivno.

KURS NA NAJVIŠEM NIVOU (C2)
Nakon završenog kursa, polaznici će moći da lako razumiju gotovo sve rečeno ili pročitano, da sumiraju informacije iz različitih govornih i pisanih izvora, rekonstruišu argumente i događaje u koherentnom izlaganju, čitaju s lakoćom praktično sve tipove teksta, uključujući strukturno i lingvistički složene tekstove kao što su specijalizovani članci i književna djela. Biće sposobni da se s lakoćom uključe u bilo kakav razgovor i koriste idiome i kolokvijalizme. Izražavaće se tečno koristeći nijanse u značenju i parafrazirati iskaze ukoliko naiđu na poteškoće.

Nakon ovog kursa polaznici će moći da polažu međunarodno priznati Goethe ispit Goethe-Zertifikat C2, koji podrazumijeva da su polaznici u stanju da se tečno, spontano i precizno izražavaju te razlikuju nijanse u značenju čak i u kompleksnim situacijama.


VRATI NA POČETAK

SERTIFIKATI

Škola stranih jezika ANGLIA, po završenom kursu na bilo kojem od nivoa, dodjeljuje kandidatima sertifikate koji svjedoče o njihovom poznavanju ENGLESKOG ili NJEMAČKOG jezika u skladu sa standardima Zajedničkog evropskog jezičkog okvira (CEFR/GER). Za dobijanje sertifikata kandidati su obavezni da urade završni test sa najmanje 60% prolaznosti.


VRATI NA POČETAK