OPŠTE INFORMACIJE I CEFR

ANGLIA organizuje kurseve engleskog jezika za djecu, tinejdžere i odrasle. Kursevi su organizovani u skladu sa nastavnim planom i programom, koji je prilagođen određenom uzrastu. Sve jezičke vještine su podjednako zastupljene u nastavi engleskog jezika, a gramatičke strukture i vokabular se obrađuju na sistematičan način.

Svi kursevi u našoj školi su u skladu sa CEFR standardima (CEFR = Common European Framework of Reference for Languages - Zajednički evropski okvir za žive jezike). CEFR se danas obično posmatra kao tabela ili skala na kojoj su date vrijednosti jezičkih vještina, opisane na skali od A1, za početnike, do C2, za one čiji je nivo poznavanja jezika na najvišem nivou. C2 se obično označava sa mastery ili proficiency. Na ovaj način svi koji se bave jezikom ili učestvuju u procesu nastave i ocjenjivanja (učenici, nastavnici, osoblje koje obučava nastavnike, itd.) mogu lako vidjeti na kom jezičkom nivou se nalazi pojedinac. CEFR takođe omogućava poslodavcima, obrazovnim institucijama i drugima, da na jednostavan način uporede međunarodno priznate ispite, koji su neophodni za određeno radno mjesto ili školovanje, sa ispitima koji se trenutno održavaju u njihovom okruženju.

CEFR skala nivoa:
C2 - najviši - Proficiency
C1 - napredni - Advanced
B2 - viši srednji - Upper-intermediate
B1 - srednji - Intermediate
A2 - pred-srednji - Pre-Intermediate
A1 - elementarni - Elementary


VRATI NA POČETAK

KONVERZACIJSKI ENGLESKI

Kursevi su organizovani za male grupe polaznika, koji su stariji od 17 godina. Časovi se održavaju tri puta sedmično, a dužina kursa je od 12-16 sedmica, zavisno od nivoa. Na zahtjev polaznika sedmični broj časova je moguće povećati čime se skraćuje i trajanje kursa.

Programi kurseva kombinuju savremene i tradicionalne pristupe učenja engleskog jezika. Baziraju se na timskom radu, kao i na radu u paru. Polaznici razvijaju sve jezičke vještine. Akcenat je na komunikaciji kako bi se polaznici osposobili da stečeno znanje upotrijebe u svakodnevnom razgovoru. Ovaj vid učenja idealan je za one koji žele da obnove ili aktiviraju svoje pasivno znanje engleskog, odnosno, za kandidate koji mnogo više razumiju dok slušaju, ali ne mogu da izraze svoje ideje na stranom jeziku.


VRATI NA POČETAK

INDIVIDUALNI ČASOVI

Na zahtjev kandidata organizujemo individualne časove (one-to-one). Ovi časovi se odvijaju u prostorijama ANGLIJE i prema planu i programu prilagođenom svakom individualnom učeniku i njegovim potrebama i željama.


VRATI NA POČETAK

ENGLESKI ZA DJECU OD 4 - 9 GODINA

Kursevi su organizovani za male grupe, a dužina trajanja kursa usklađena je sa školskim kalendarom u državnim školama. Časovi su organizovani dva puta sedmično, a trajanje časa zavisi od nivoa i uzrasta.

Programi kurseva su izuzetno zabavni i dinamični. Djeca na ovim kursevima postepeno razvijaju sve jezičke vještine, uz primjenu savremenih nastavnih sredstava. Kroz igru, muziku, pokret, pjesmice, brojalice i priče djeca uče osnovni vokabular iz svog neposrednog okruženja. Uče da predstavljaju sebe i druge i mogu da odgovaraju na jednostavna pitanja, koja se tiču njihovog neposrednog okruženja, te da slijede jednostavne instrukcije. Pored ovoga, djeca će prije svega zavoljeti jezik, dobro se zabaviti i steći nove prijatelje. Cilj ovih kurseva je da djeca steknu dobru osnovu za zahtjevnije nivoe.


VRATI NA POČETAK

PRIPREMNI KURSEVI ZA CAMBRIDGE ISPITE

Kursevi su organizovani za male grupe, od 8-14 polaznika, i prate školsku godinu. Časovi su organizovani dva puta sedmično, a trajanje kurseva zavisi o ispitu.

Udžbenici koje koristimo su od poznatih i provjerenih izdavača Oxford University Press i Cambridge University Press, a svaki program je upotpunjen bogatim dodatnim materijalom koji pripremaju nastavnici ANGLIJE.

Pored uvođenja i vježbanja vještina koje će učenicima trebati kako bi uspješno položili ispit, kursevi takođe funkcionišu i kao opšti kursevi engleskog koji uvode, proučavaju i vježbaju ključne jezičke strukture, gramatiku i vokabular.

Cambridge English ispiti su povezani sa Zajedničkim jezičkim evropskim okvirom (CEFR).

Cambridge English sertifikati spadaju među najcjenjenije međunarodno priznate sertifikate. Priznaje ih preko 12 000 poslodavaca, univerziteta i institucija širom svijeta. Svi ispiti su povezani sa stepenima jezičke kompetencije prema preporuci Savjeta Evrope.


PRIPREMNI FCE KURS
Ovo je kurs na višem nivou (B2) koji ima za cilj da pripremi učenike za polaganje Cambridge English: First ispita. Nakon položenog ispita i sticanja FCE sertifikata moći ćete da radite ili studirate u zemljama engleskog govornog područja, i da se kao turisti lako snalazite u inostranstvu.

ISPIT FCE

1. Čitanje i engleski u praksi (75 minuta)
Ovaj dio ispita procjenjuje sposobnost polaznika da razumije književene tekstove, kao i one koji to nisu - članke iz novina i časopisa.

2. Pisanje (80 minuta)
Ovaj dio ispita procjenjuje sposobnost kandidata da sastavi kratku priču, pismo, članak ili izvještaj na različite zadate teme.

3. Slušanje (40 minuta)
Ovaj dio ispita zahtijeva da polaznik razumije značenje odslušanog teksta koji može uključivati vijesti, programe, govore, priče, anegdote i javna saopštenja.

4. Govor (14 minuta)
Ovaj dio ispita polaže se u paru ili u grupi od tri kandidata i procjenjuje se sposobnost interakcije i izražavanja u različitim situacijama: u razgovoru sa ispitivačem, drugim kandidatima i samostalnom govoru.


PRIPREMNI CAE KURS
Ovo je kurs na naprednom (C1) nivou koji ima za cilj da pripremi polaznike za polaganje Cambridge English: Advanced ispita. Nakon položenog ispita i sticanja CAE sertifikata moći ćete samouvjereno da se snalazite u većini situacija u društvu, na poslu i na studijama visokog obrazovanja u zemljama engleskog govornog područja. CAE sertifikat priznaju skoro svi univerziteti i koledži u Britaniji, kao i mnogi drugi u svijetu, uključujući i poslodavce.

ISPIT CAE

1. Čitanje i engleski u praksi (90 minuta)
Ovaj dio ispita procjenjuje sposobnost polaznika da razumije književene tekstove, kao i one koji to nisu - članke iz novina i časopisa.

2. Pisanje (90 minuta)
Ovaj dio ispita procjenjuje sposobnost kandidata da napiše tekst u formi rasprave, formalnog i negormalnog pisma, članka, pregleda ili izveštaja na najrazličitije zadate teme.

3. Slušanje (40 minuta)
Ovaj dio ispita zahtijeva da polaznik razumije značenje odslušanog teksta koji može uključivati predavanja, radio emisije, govore i diskusije

4. Govor (15 minuta)
Polaže se u paru ili u grupi od tri kandidata i procjenjuje sposobnost interakcije i izražavanja u različitim situacijama: u razgovoru sa ispitivačem, drugim kandidatima i samostalnom govoru.


PRIPREMNI CPE KURS
Ovo je kurs na najvišem (C2) nivou koji ima za cilj da pripremi polaznike za polaganje Cambridge English: Proficiency ispita. Nakon položenog ispita i sticanja CPE sertifikata polaznici se približavaju nivou engleskog jezika, koji je blizak jeziku obrazovanog izvornog govornika. Ovaj sertifikat priznaju skoro svi univerziteti i koledži u Britaniji, a i mnogi drugi širom sveta, kao dokaz o nivou znanja potrebnom za pohađanje kurseva visokog obrazovanja ili postdiplomskih studija. Mnogi poslodavci takođe priznaju ovaj sertifikat.

ISPIT CPE

1. Čitanje i engleski u praksi (90 minuta)
Ovaj dio ispita procjenjuje sposobnost polaznika da razumije tekstove iz raznolikih izvora počev od novinskih članaka do književnih djela. Od polaznika se očekuje da razumije strukturu i detalje teksta, kao i da shvati iskazano mišljenje, gledište ili razvoj ideja.

2. Pisanje (90 minuta)
Procjenjuje sposobnost kandidata da napiše tekst u formi pisma, članka, pregleda ili izveštaja (300-350 riječi) upućenih određenom čitaocu na različite zadate teme.

3. Slušanje (40 minuta)
Ovaj dio ispita od polaznika zahtijeva da shvati značenje odslušanog teksta, da izvuče detaljne informacije, kao i da razumije mišljenja i stavove govornika.

4. Govor (16 minuta)
Ovaj dio ispita vodi iskusan ispitivač, a od polaznika se očekuje da aktivno učestvuje u razgovoru. U formi je intervjua u kome se kroz diskusiju u kontekstu neke situacije procjenjuju vještine komunikacije polaznika.


VRATI NA POČETAK

ENGLESKI ZA DJECU OD 9 - 12 GODINA

Kursevi su organizovani za male grupe, od 8-14 polaznika, i prate školsku godinu. Časovi su organizovani dva puta sedmično, a trajanje časa zavisi od nivoa i uzrasta.

Udžbenici koje koristimo su od poznatih i provjerenih izdavača Oxford University Press, Cambridge University Press i McMillan Education, a svaki program je upotpunjen bogatim dodatnim materijalom koji pripremaju nastavnici ANGLIJE.

Program kursa kombinuje savremene i tradicionalne pristupe učenja engleskog jezika. Bazira se na timskom radu, kao i na radu u paru. Djeca će na ovom kursu razviti sve jezičke vještine. Savladaće osnove gramatike i vokabulara kroz tekstove, dijaloge, priče, audio i video materijale koji su prilagođeni uzrastu i nivou. Naučiće da koriste osnovna glagolska vremena, koja će upotrebljavati u svakodnevnim situacijama. Moći će da predstave sebe i druge, da postavljaju i odgovaraju na pitanja o sebi i drugima, kao na primjer o tome gdje žive, o osobama koje poznaju i o stvarima koje posjeduju. Moći će da vode jednostavan dijalog pod uslovom da sagovornik govori polako i razgovjetno, te da je spreman da pomogne.

Nakon završenih kurseva biće spremni da polažu međunarodno priznate ispite za djecu: YLE Starters, YLE Movers ili YLE Flyers.


VRATI NA POČETAK

ESERVIS

eservis.anglia-bijeljina.com

Polaznici naše škole sa svih digitalnih uređaja imaju pristup e-servisu ANGLIJE što je u skladu sa savremenim trendovima u nastavi. Svi polaznici i roditelji preko eServisa mogu imati uvid u rezultate urađenih testova ili u dodatni materijal koji nastavnici po potrebi postavljaju za svaki nivo.


VRATI NA POČETAK

OPŠTI ENGLESKI ZA TINEJDŽERE I ODRASLE

Kursevi su organizovani za male grupe, od 8-14 polaznika, i prate školsku godinu. Časovi su organizovani dva puta sedmično, a čas traje 90 minuta.

Udžbenici koje koristimo su od poznatih i provjerenih izdavača Oxford University Press i Cambridge University Press, a svaki program je upotpunjen bogatim dodatnim materijalom koji pripremaju nastavnici ANGLIJE.

Programi kurseva kombinuju savremene i tradicionalne pristupe učenja engleskog jezika. Baziraju se na timskom radu, kao i na radu u paru. Polaznici će na ovim kursevima razviti sve jezičke vještine.

KURS NA ELEMENTARNOM NIVOU (A1)
Nakon završenog kursa polaznici će moći da razumiju i koriste poznati svakodnevni vokabular koji se odnosi na zadovoljavanje konkretnih potreba. Moći će da predstave sebe i druge, da postavljaju i odgovaraju na pitanja o sebi i drugima, kao na primjer o tome gdje žive, o osobama koje poznaju i o stvarima koje posjeduju. Moći će da vode jednostavan dijalog pod uslovom da sagovornik govori polako i razgovjetno, te da je spreman da pomogne. Naučiće da popunjavaju formulare sa osnovnim ličnim podacima, da odgovore na e-mail ili poruku, te da kratko opišu sebe ili stvari iz neposrednog okruženja.

KURS NA PRED-SREDNJEM NIVOU (A2)
Nakon završenog kursa, polaznici će moći da razumiju rečenice i često korištene fraze koje se odnose na oblasti od neposredne važnosti kao što su jednostavniji lični i porodični podaci, fraze u vezi sa kupovinom, lokalnom sredinom, zaposlenjem. Biće u stanju da komuniciraju u okviru jednostavnih i rutinskih zadataka, koji zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim i svakodnevnim temama. Znaće kako da, na jednostavan način, opišu aspekte svog života, bliskog okruženja i pitanja u oblastima od velike važnosti u usmenoj i pismenoj formi.

Nakon ovog kursa polaznici će moći da polažu međunarodno priznati KET Cambridge ispit.

ISPIT KET
KET je prvi nivo Cambridge ispita i na skali Zajedničkog jezičkog okvira Savjeta Evrope koji nosi oznaku A2. Njim se potvrđuje da je savladan osnovni nivo svakodnevnog pisanog i govornog jezika. Ispit oponaša situacije iz realnog života i namijenjen je polaznicima čije je vladanje jezičkim veštinama engleskog jezika na osnovnom nivou, potrebnim prilikom putovanja u zemlje engleskog govornog područja.

1. dio - Čitanje i pisanje (70 minuta)
Ovaj dio ispita procjenjuje sposobnost polaznika da razumije jednostavne novinske članke, poruke, zabilješke i oznake. Od kandidata se traži da popune prazna mjesta u jednostavnim tekstovima i formularima i da sastave kratku poruku (25-35 riječi) na osnovu čega se ocjenjuje vokabular kojim polaznik vlada.

2. dio - Slušanje (30 minuta)
Ovaj dio ispita procjenjuje sposobnost polaznika da razumije informacije i činjenice sa snimljenog obavještenja, monologa ili dijaloga koji se sluša u toku ispita.

3. dio - Govor (8-10 minuta)
Zajedno sa još jednim kandidatom i ispitivačem, polaznik će odgovarati na jednostavna pitanja o sebi i svojim interesovanjima i na druga slična pitanja. Ovaj dio ispita procjenjuje osnovne vještine komuniciranja.

KURS NA SREDNJEM NIVOU (B1)
Nakon završenog kursa, polaznici će moći da razumiju osnovni smisao jasnih i standardnih pojmova vezanih za teme koje se redovno susreću na poslu, školi, slobodnom vremenu, itd. Moći će da se snađu u većini situacija, koje se mogu javiti na putovanjima u zemljama u kojima se govori engleski jezik. Znaće kako da napišu jednostavan tekst o poznatim temama, ili temama koje su od ličnog interesa, i opisati iskustva i događaje, snove, nade i ambicije. Biće u stanju da sažeto obrazlože i objasne svoja razmišljanja i planove.

Nakon ovog kursa polaznici će moći da polažu međunarodno priznati PET Cambridge ispit.


ISPIT PET
PET je drugi nivo Cambridge ispita iz engleskog jezika. U pitanju je ispit srednjeg nivoa koji na skali Zajedničkog jezičkog okvira Savjeta Evrope koji nosi oznaku B1. Položen PET ispit ukazuje da je učenik savladao jezik u toj mjeri da može da se snađe u očekivanim situacijama u društvu i na poslu u engleskom govornom okruženju. Osim glavnih jezičkih vještina - čitanje, pisanje, slušanje i govor - PET provjerava i poznavanje gramatike i vokabulara, i procjenjuje sposobnosti polaznika da se sporazumijeva na engleskom jeziku u realnim životnim situacijama.

1. dio - Čitanje i pisanje (90 minuta)
Ovaj dio procjenjuje sposobnost polaznika da razumije novinske članke, poruke, bilješke i obavještenja i natpise. U pismenom dijelu od kandidata se traži da transformiše rečenice, da napiše neformalno pismo ili priču (do 100 riječi) i kratku poruku (razglednicu, pismo ili e-mail) od 35-45 riječi. Na osnovu ovoga se ocjenjuje vokabular kojim polaznik vlada.

2. dio - Slušanje (35 minuta)
Ovaj dio ispita procjenjuje sposobnost polaznika da razumije informacije i činjenice iz snimljenog dijaloga ili obavještenja za javnost koje se slušaju u toku ispita.

3. dio - Govor (10-12 minuta)
Zajedno sa još jednim kandidatom i ispitivačem, polaznik će odgovarati na jednostavna pitanja o sebi i svojim interesovanjima i na druga slična pitanja. Ovaj dio ispita procjenjuje vještine komuniciranja.

KURS NA VIŠEM SREDNJEM NIVOU (B2)
Nakon završenog kursa, polaznici će moći da objasne glavne ideje kompleksnog teksta koji se bavi konkretnim i apstraktnim temama, uključujući i stručnu raspravu u oblastima uže profesionalne specijalizacije. Razumjeće značenje autentičnih audio tekstova iz različitih izvora: vijesti, programi, govor, priče, anegdote i javna saopštenja. Moći će da komuniciraju fluentno i spontano sa nekim kome je engleski maternji jezik, bez napora za bilo kojeg od sagovornika. Znaće kako da napišu jasan, detaljan tekst na različite teme, kao i da iznesu svoje mišljenje o zadatoj temi, navodeći prednosti i nedostatke, nudeći različite alternative.

KURS NA NAPREDNOM NIVOU (C1)
Nakon završenog kursa, polaznici će moći da razumiju širok spektar zahtjevnih, dužih tekstova, i da prepoznaju njihovo implicitno značenje. Snimljene radio emisije, govore, diskusije ili predavanja će moći da shvate bez poteškoća. Biće u stanju da se izražavaju fluentno i spontano bez mnogo razmišljanja kada je u pitanju izbor vokabulara. Polaznici će moći da koriste jezik fleksibilno i efektno u društvene, akademske i profesionalne svrhe. Znaće kako da napišu jasan, dobro osmišljen, detaljan tekst o kompleksnim temama u formi rasprave, formalnog i neformalnog pisma, članka, kritike ili izvještaja, koji pokazuju svjesnu upotrebu organizacionih obrazaca, konciznost i koherentnost.


VRATI NA POČETAK

SERTIFIKATI

Škola stranih jezika ANGLIA, po završenom kursu na bilo kojem od nivoa, dodjeljuje kandidatima sertifikate koji svjedoče o njihovom poznavanju ENGLESKOG ili NJEMAČKOG jezika u skladu sa standardima Zajedničkog evropskog jezičkog okvira (CEFR/GER). Za dobijanje sertifikata kandidati su obavezni da urade završni test sa najmanje 60% prolaznosti.


VRATI NA POČETAK